бг / en

Официални правила на играта „Спечели албума НЕ И ТОЗИ ПЪТ на NO MORE MANY MORE”

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

1. Организатор на Играта е „ЕВРОПА-ВН“ ЕООД , ЕИК 831524037, с централен офис в град София, кв. Симеоново, ул. "Момина сълза" 14А, наричан по-долу „Възложител”.

 

2. Надслов на играта „Спечели албума НЕ И ТОЗИ ПЪТ на NO MORE MANY MORE“.

 

3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”).

 

4. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, ЕГН и телефон или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

 

5. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им. Участниците в Играта следва сами да проверяват на страницата на Joy Station във Facebook на адреса посочен по-долу в т.1 от раздел II, за промени в Официалните правила, като организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването им.

 


РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда чрез официалната страница на Joy Station във Facebook на адрес https://www.facebook.com/joystation.bg.

 


РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 

1. Играта стартира в 15:00 ч. на 16.11.2020 г. (понеделник) и приключва в 23:59 ч. на 18.11.2020 г. (сряда).

 


РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

 

1. В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Фантастико“ и Joy Station, рекламните агенции, свързани с играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

 

2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

 

3. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие. Участниците в играта следва да използват за регистрация и участие в Играта само публично достъпен профил.

 

4. Съдържанието на участниците следва да отговаря на действащото българско законодателство, както и на общите условия и правила за публикуване на снимки и коментари във Facebook, достъпни на https://bg-bg.facebook.com/help/.

 

5. Не се позволява в съдържанието на участниците да бъдат използвани нецензурни фрази и/или изрази, накърняващи марката Joy Station.

 


РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 

1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя.

 

2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook страницата на Joy Station на адрес: https://www.facebook.com/joystation.bg и да се запознае с Официалните правила за участие.

 

3. За да се включи в Играта, всеки участник трябва да отговори на въпроса във Facebook чрез „харесване“ и коментар в платформата, като всеки участник може да участва само веднъж с един от профилите си от платформите.

 

3.1. Въпросът е следният: На колко езика ще пее Милица Гладнишка като част от шоуто "Живот като на кино"?

 


РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

 

1. Наградите в Играта се предоставят от Възложителя на играта и са 3 копия на албума "НЕ И ТОЗИ ПЪТ" на NO MORE MANY MORE във формат компактдиск.

 

2. Печелившите в Играта ще бъдат 3 като всеки от тях печели по 1 (едно) копие на албума.

 

3. Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип – томбола, която ще се състои след приключването на Играта в 23.59 ч. на 18.11.2020 г.

 

4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, същият си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

 

5. Печелившите ще бъдат обявени на Facebook профила на Joy Station https://www.facebook.com/joystation.bg до 24 часа след тегленето.

 

6. Печелившите получават наградите си в деня на концерта на входа на спортно-развлекателен център Joy Station. Наградите се получават лично от спечелилите участници след легитимирането им с документ за самоличност пред ръководството на съответния търговски обект или чрез упълномощено лице, чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.

 

7. При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена.

 

8. За получаването на наградата си печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни – три имена и ЕГН.

 

9. Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще бъдат платени и декларирани от Организатора.

 

10. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата на друго лице преди получаването й.

 


РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

1. Организаторът се задължава в срок до 2 дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на съответните посочени от тях Facebook профили.

 

2. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 1 ден от свързване на Организатора с него, да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: три имена и телефон за връзка. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 1 ден след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда.

 

3. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

 

4. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

 

5. Наградата се получава в деня на концерта, преди започването на същия в спортно-развлекателен център Joy Station, находящ се в гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №3. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешни данни, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

 


РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ

 

1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

 

2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен телефонен номер; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook; грешен, непълен.

 

3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

 

4. Организаторът не носи отговорност за промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили преди започването на концерта, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

 

5. Организаторът изцяло отговоря за законосъобразното провеждане на играта.

 


РАЗДЕЛ IX. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 

1. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 


РАЗДЕЛ X. ЛИЧНИ ДАННИ

 

1. Личните данни на всички Участниците в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешните политики на Възложителя и Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

 

2. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта Участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Организатора , които ще ги обработват за целите на Играта.

 

3. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участието в играта , са:три имена, телефонен номер, Facebook профил, а на печелившите участници и за счетоводни и данъчни цели ЕГН.

 

4. Личните данни, предоставени на и обработвани от Възложителя и Организатора, могат да бъдат разкривани от дружествата за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

 

5. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

 

6. Събираните във връзка с участието в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Орагнизатора за срок не по-дълъг от два месеца, считано от обявяване на печелившите участници.

 

6.1 Събираните във връзка с Играта лични данни за счетоводни и данъчни цели ще бъдат съхранявани от Възложителя за срок не по-дълъг от 10 (десет) години или срок определен от българското законодателство, считано от представянето им от печелившите участници.

 

7. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, всяко лице чиито данни се обработват във връзка с играта, има право:
- да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
- на достъп до коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработване на лични данни.
- да възрази срещу обработването на лични данни, както и правото на преносимост на данни или срещу предоставянето им на трети лица.
- да бъде уведомено, преди личните данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на кампаниите на администратора, както и да възрази срещу такова разкриване или използване;
- да подаде жалба да Комисия за защита на личните данни на адрес: гр.София 1592, бул.“Проф.Цветан Лазаров“.

 


РАЗДЕЛ XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на стената на страницата, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

 


РАЗДЕЛ XII. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 

1. При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 


РАЗДЕЛ XIII. ПУБЛИЧНОСТ

 

1. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

 

2. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. В случай че участник пожелае да не получава подобна информация, може да заяви това по e-mail на: office@ff-bg.com. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до Facebook приложението по каквито и да било причини.

 


РАЗДЕЛ XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

1. Организаторът си запазва правото да избира друг победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.

 

2. С регистрацията си за участие в Играта Участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.

 

3. Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право на участие.

Резервации и контакти

Работно време

 

Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък

12.00 - 00.00

 

Петък

12.00 - 02.00

 

Събота

10.00 - 02.00

 

Неделя

10.00 - 00.00

02/8622967

 

joy@joystation.bg

 

Студентски град
ул. Акад. Стефан Младенов №3